Jednací řád výboru pro Lidová řemesla

1. Úkoly výboru pro Lidová řemesla

Výbor pro Lidová řemesla, dále jen "výbor", má za úkol připravit, organizovat a vyhodnotit akci "Lidová řemesla v Kohoutově", dále jen "LŘ", pořádanou každý rok obcí Kohoutov. K tomu každý rok:

 • podává návrh rozpočtu LŘ zastupitelstvu obce jako podklad pro projednání a schválení rozpočtu obce na příslušný rok. Součástí rozpočtu akce musejí být parametry: výše vstupného, náklady na vstupenky, počet trhových míst.
 • do konce ledna příslušného roku předloží zastupitelstvu pro informaci parametry plánované akce (termíny podávání a uzávěrky přihlášek trhovců)
 • zajistí doprovodný program akce včetně přípravy smluv s účinkujícími
 • do termínu uzávěrky příjmu přihlášek trhovců navrhne zastupitelstvu ke schválení členy výběrové komise LŘ (výběrová komise doporučuje/nedoporučuje trhovce k přijetí)
 • ve schválených termínech zajistí přijímání a vyhodnocení přihlášek trhovců, informování trhovců o přijetí/nepřijetí k účasti
 • připraví smlouvy se SúS, MP Dvůr Králové, majiteli pozemků, OSA
 • včas zajistí výrobu dostatečného množství vstupenek
 • zajistí propagaci akce, jako je tisk a rozvoz plakátů a informačních letáků, reklama v rádiu
 • včas předloží požadavky na technické zajištění akce (stánky, elektřina, dopravní značení...)
 • personálně zajistí uspořádání akce vyhodnotí provedenou akci a navrhne odměny pro ty pracovníky, kteří jsou řízeni při akci přímo předsedou výboru (uvaděči trhovců na místa, registrace trhovců)

2. Rozdělení kompetencí členů výboru

K zajištění úkolů výboru jsou tyto rozděleny do oblastí, které mají na starosti jednotliví členové výboru:

 1. návrh rozpočtu a parametrů akce, přijímání trhovců
 2. řízení parkovišť, dopravní značení
 3. doprovodný program akce
 4. pokladny a zdravotník
 5. technické zabezpečení

3. Termíny a průběh schůzí výboru

Protože se jednotlivé oblasti činností členů výboru nepřekrývají, schází se výbor v době přípravy akce pouze mimořádně, je-li třeba vyřešit nestandardní situaci. Členové výboru průběžně podle potřeby komunikují s předsedou výboru a naopak.

Výbor se v celém složení sejde jeden měsíc před termínem akce, kdy členové výboru nahlásí stav připravenosti.

Další schůzka výboru proběhne jeden týden před termínem akce.

Schůze výboru určená k vyhodnocení akce se koná do jednoho týdne po akci.

Schůze výboru:

 • schůze výboru svolává předseda výboru podle harmonogramu nebo v případě potřeby podle své úvahy nebo na návrh kteréhokoliv člena výboru
 • rozhodování výboru se děje veřejným hlasováním, rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů výboru
 • výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni alespoň tři členové výboru
 • k jednání výboru může kterýkoliv člen pozvat kohokoliv, jehož přítomnost považuje za prospěšnou
 • z jednání výboru pořídí předseda výboru zápis, jehož kopii doručí zastupitelstvu obce

4. Odměňování členů výboru

odměny jsou vypláceny jednorázově až po uskutečnění akce a řídí se tím, kterou oblast podle bodu 2. člen výboru zajišťuje:

 1. 12.000 Kč
 2. 3.000 Kč
 3. 12.000 Kč
 4. 3.000 Kč
 5. 3.000 Kč

Návrh odměn předloží předseda výboru na hodnotící schůzi po provedení akce. Výbor návrh odměn projedná, případně upraví a schválí řádným hlasováním.

5. Personální obsazení jednotlivých oblastí činnosti výboru (bod 2.)

je uvedeno v samostatné příloze.

Kohoutov, 6. 1. 2015

Příloha č. 1 k jednacímu řádu „výboru pro Lidová řemesla“

Personální obsazení jednotlivých oblastí činnosti výboru podle bodu 2. jednacího řádu, platné od data 13. 1. 2015:

 1. Jan Bucek
 2. Kryštof Černý
 3. Radek Rezek
 4. Kamila Švorcová
 5. Ladislav Grega