Jednací řád kontrolního výboru obce Kohoutov

Zastupitelstvo obce Kohoutov se ve smyslu § 117 , zákona č. 128/2000 Sb., o obcích se usneslo na zřízení kontrolního výboru obce Kohoutov ( dále jen kontrolní výbor).

I. Pravomoc a činnost výboru

Kontrolní výbor plní úkoly uvedené v § 119, odst.3), zák. č. 128/2000 Sb.,o obcích a dále

a) 3 x ročně kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce

b) 1 x ročně provádí kontrolu činnosti finančního výboru, rozvojového výboru a výboru pro Lidová řemesla

c) plní kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo

d) kontroluje dodržování zákonů a zásad při výběrových řízení, pokud byly vypsány

II. Složení výboru a odměňování členů

Členy kontrolního výboru a jejich předsedy jmenuje zastupitelstvo obce. Předsedové výborů musejí být vždy členy zastupitelstva obce. Kontrolní výbor je tříčlenný. Odměna členů a současně zastupitelů obce je 900,- Kč/měsíc. Členové výboru, kteří nejsou zastupitelé, jsou odměňováni jednou ročně k 30.12. daného roku , ve výši 250,- Kč za jednu aktivní schůzi, prezentaci vedou předsedové výborů, kteří výši odměny jednotlivým členům výborů navrhnou schválit zastupitelstvu obce na posledním zasedání zastupitelstva obce v daném roce.

Předseda – Bc. Lenka Valášková(zastupitel)                       

                 Václav Klecar( zastupitel)                     

                 Mgr. Hana Černá                                   

III. Příprava jednání

Přípravu jednání výboru zastupitelstva obce zabezpečuje předseda výboru, který zabezpečí svolání členů výboru na jednání.

Výbor může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce nebo i jiné osoby, s jejichž přítomností na jednání vysloví členové výboru souhlas.

Výbor se schází podle potřeby, minimálně však třikrát do roka.

IV. Průběh jednání

Jednání výboru zastupitelstva obce jsou neveřejná. Jednání řídí předseda výboru, nebo pověřený člen výboru.

Při zahájení jednání předseda ověří počet přítomných členů. Není-li přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru, ukončí předseda zasedání a do 7 dnů svolá zasedání náhradní.

V. Hlasování

Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny všech jejich členů. (2) K platnému přijetí usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výborů.(2)

VI. Usnesení

Usnesení musí odpovídat obsahově výsledkům jednání.

VII. Ukončení zasedání

Předseda výboru prohlásí jednání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a žádný člen výboru se již nehlásí o slovo. Předseda též prohlásí jednání za ukončené, klesne-li počet přítomných pod nadpoloviční většinu nebo v případě, že nastaly skutečnosti, znemožňující nerušené jednání. V těchto případech pak svolá předseda pokračující jednání do 7 dnů.

VIII. Zápis

O průběhu jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a přítomní členové. V zápise se uvede jmenovitě přítomnost členů výboru, pořad a průběh jednání, výsledek hlasování a přijatá usnesení.

Zápis, který se pořizuje ihned během jednání výboru, musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.

Případné námitky člena výboru proti zápisu je možné uplatnit nejpozději na následujícím jednání výboru.

IX. Řešení nečinnosti

V případě nečinnosti předsedy výboru delší než šest měsíců, oznámí nejdéle v průběhu následujícího měsíce členové tuto skutečnost starostovi obce.

X. Plnění usnesení

Kontrolu plnění usnesení kontrolního výboru provádí zastupitelstvo obce.