Činnost finančního výboru obce Kohoutov

1 . činnost dle zákona o obcích a zákona o účetnictví

Finanční výbor obce zřídilo dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích §117 odst .2 zastupitelstvo obce. Podle ustanovení §119 odst. 2 zákona o obcích finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Finanční výbor je kontrolním orgánem zastupitelstva obce, ale také jeho iniciativním orgánem. Kontroluje dodržování všech povinností stanovených obci při jejím hospodaření. V §§ 38 a 39 zákona o obcích jsou stanoveny obci povinnosti při hospodaření s majetkem obce. Finanční výbor je tedy oprávněn kontrolovat, zda je majetek obce využíván účelně a hospodárně, v souladu s jejími zájmy a úkoly, zda obec neručí za jiné závazky, než stanoví zákon, a zda jsou zveřejňovány majetkové záměry obce podle ustanovení § 39 zákona o obcích.

Finanční výbor je rovněž oprávněn kontrolovat dodržování rozpočtu obce a pravidla stanovená pro hospodaření územních samosprávných celků v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dá se říci, že kontrolní činnost finančního výboru má charakter preventivní a průběžné kontroly a metodické dohlídky. V rámci preventivní a průběžné kontroly může finanční výbor předkládat zastupitelstvu návrhy na zlepšení hospodaření obce, organizačních složek obce a případně i příspěvkových organizací zřízených obcí v rozsahu poskytnutého příspěvku.

Sjednání nápravy zjištěných nedostatků před ukončením hospodaření za kalendářní (rozpočtový) rok může do jisté míry ovlivnit čerpání finančních prostředků a nakládání s majetkem obce, a to za podmínky, že zastupitelstvo na základě zápisu o kontrole hospodaření provedené finančním výborem přijme usnesení, kterým uloží starostovi provést příslušná opatření. Finanční výbor kontroluje hospodaření obce, ale nerozhoduje o čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce. Zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu je podle § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích vyhrazeno starostovi obce.

Ve vztahu k připomínkám, návrhům a podnětům občanů obce, zákon o obcích stanoví povinnost k jejich vyřizování orgánům obce. Finanční výbor není orgánem obce, ale orgánem zastupitelstva obce. Z tohoto důvodu se finanční výbor zabývá připomínkami, návrhy a podněty občanů tehdy, pokud mu to zastupitelstvo obce uloží. Zastupitelstvo obce může pověřit v jednacím řádu finančního výboru, že pověřuje finanční výbor prováděním kontrol hospodaření na základě podnětů občanů obce, popř. sám finanční výbor může předložit zastupitelstvu návrh na provedení takové kontroly. Zápis z kontroly zpracovaný finančním výborem by tedy mohl být podkladem pro vyřízení podnětu občana příslušným orgánem obce.

   Z kontroly vyhotoví finanční výbor zápis a v něm uvede, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly kontrolou zjištěny, a stanoví návrhy opatření k tomu, aby nedostatky byly odstraněny. Finanční výbor nestanoví přímo opatření ani nekontroluje jejich splnění.

Opatření k nápravě nedostatků zjištěných finančním výborem při kontrole hospodaření ukládá zastupitelstvo obce starostovi , který je odpovědný za zabezpečení hospodaření obce podle rozpočtu. V obcích, v nichž není zřízena funkce tajemníka, ukládá nápravná opatření starosta přímo konkrétní osobě v dané činnosti. Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a starosty obce v oblasti nápravy nedostatků při hospodaření následně provádí kontrolní výbor zastupitelstva obce, pokud zastupitelstvo obce nepověří finanční výbor kontrolou nápravy zjištěných nedostatků. Proto je vhodné, aby kontrola odstranění nedostatků hospodaření byla řešena např. v jednacím řádu finančního výboru.

2.Konkrétní činnosti finančního výboru

-        minimálně 2 x ročně provést kontrolu na úseku hospodaření obce – kontrola plnění rozpočtu

-        zkontrolovat oprávněnost a efektivnost návrhu rozpočtu obce na daný rok

-        1 x ročně zkontrolovat stav pokladny obce , stav účtů

-        Po uplynutí řádného účetního roku provést kontrolu využití finančních prostředků u jednotlivých příjemců finančních dotací

-        1 x ročně provede kontrolu dodržování na úseku hospodaření s majetkem dle zákona o obcích §38 a §39

-        Provede věcnou kontrolu závěrečného účtu obce za daný rok

3. Dokumentování kontrol

Ze svých kontrol uskutečňuje zápis s přijatými usneseními a návrhy, které předkládá zastupitelstvu obce . O usneseních hlasuje , tak , že musí být přítomna nadpoloviční většina členů (2) a přijatá usnesení musí být schválena nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů , rozhoduje hlas předsedy výboru. Zápis bude podepsán předsedou výboru. Bude přiložena prezenční listina.

4. Složení finančního výboru

Pohlová Jaroslava   - předsedkyně výboru   (od 3.5.2016)

Pospíšil Jan               - předseda výboru         (do 2.5.2016)

Mgr. Turek Richard   - člen výboru               (do 21.11.2016)

Ing. Mitrovič Libor   - člen výboru                (do 12.5.2015) 

Ing. Bureš Václav     - člen výboru             (od 12.5.2016) 

Ing. Bucek Jan         - člen výboru           ( od 6.12.2016)

5. odměny členů finančního výboru

Členové výboru, kteří nejsou zastupitelé, jsou odměňováni jednou ročně k 30.12. daného roku , ve výši 250,- Kč za jednu aktivní schůzi, prezentaci vedou předsedové výborů, kteří výši odměny jednotlivým členům výborů navrhnou schválit zastupitelstvu obce na posledním zasedání zastupitelstva obce v daném roce.