Činnost Rozvojového výboru obce Kohoutov

ve volebním období 2014 -2018

Rozvojový výbor obce byl zřízen na základě zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích dle §117 odst 1.

1/ Rozvojový výbor o počtu 7 členů byl řízen zastupitelstvem obce Kohoutov na 1. Řádném zasedání 25. 11. 2014, Zastupitelstvu je také přímo odpovědný za přijatá opatření, návrhy a plnění svých činností a úkolů jím svěřených dle § 118. Starosta obce má sistační oprávnění, tj. může pozastavit výkon usnesení výboru v otázkáchsamostatné působnosti obce, má-li za to, že je nesprávné.

2/ Rozvojový výbor se zabývá komplexem úkolů, zahrnující kulturní, sociální, sportovní a        společenské potřeby v obci.

 1. RV se účastní tvorby Rozvojové strategie obce a tvorby Územního plánu obce.
 2. podává návrh na rozpočet v oblasti paragrafu 3399 – záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
 3. podává návrh na rozpočet na výši příspěvků na činnost neziskovým      organizacím v obci i mimo obec
 4. pořádá schůze výboru bude 4 x ročně na schůzích řeší aktuální úkoly
 5. vypracovává spolu s ostatními složkami přehled akcí v obci na daný rok a účastní se na jejich pořádání.
 6. podává návrhy na opravy nemovitostí ve vlastnictví obce
 7. účastní se jednání při plánování investičních akcí obce
 8. spolupracuje při podávání žádostí o dotace v rámci Programu obnovy venkova
 9. vyhodnocuje návrhy pomoci pro sociálně slabší občany
 10. komunikuje s neziskovými organizacemi v obci a slaďuje jejich činnost
 11. spolupracuje při vydávání Kohoutovských listů
 12. navrhuje výši dárků pro jubilea občanů a to takto:

SPOZ nadále povede paní Marie Puhlovská společně s Olgou Hamplovou

Dárkem bude dárkový koš a kytka v ceně 500 Kč

Občané - oslavenci ve věku 50, 60, 65, 70, 75 a 80 obdrží dárek v ceně 500,- a od 81 pak již každý rok dárek v ceně 300,- Kč.

3/ Ze svých schůzí RV uskutečňuje zápis s přijatými usneseními a návrhy, které předkládá zastupitelstvu obce.O usneseních hlasuje tak, že musí být přítomna nadpoloviční většina členů ( 4) a přijatá usnesení musí být schválena nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru. Zápis bude podepsán předsedou a jedním členem výboru. K zápisu bude přiložena prezenční listina.

4/ Členové budou odměňováni za činnost ve výboru jednou ročně. Výši schvaluje zastupitelstvo.

Rozvojový výbor navrhuje odměnu 250 Kč za pracovní účast na jednání, tedy při počtu 4 jednání 1000,- Kč ročně. Za mimořádnou aktivitu při pořádaní akcí může zastupitelstvo přidělit odměnu.